Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Aktivnosti u 2017.g.:    
 
19.12.2017.
Prezentacija na županijskom stručnom vijeću  profesora i nastavnika biologije Bjelovarsko –bilogorske županije
 
Održano je županijsko stručno vijeće profesorica/a i nastavnica/ka biologije u Daruvaru u organizaciji profesorice savjetnice Biserke Virag u sklopu škole Gimnazije Daruvar.
Voditelj ispostave Daruvar Damir Lujanac prezentirao je područja aktivnosti javne ustanove sa posebnim naglaskom na zakonsku regulativu, područja zaštite, ekološku mrežu NATURA 2000, monitoring ugroženih vrsta, projekte u tijeku.

Poseban naglasak bio je na mogućnosti posjeta škola našem Info edukativnom punktu Blatnica IEPB, gdje se u sklopu terenske nastave, učenici svih dobnih skupina, upoznaju sa područjima očuvanja značajnim za ptice, kao i područjima očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove. Prezentacija i posjeta našoj poučnoj stazi „Lokvanjić“ na IEPB prilagođena je nastavnom planu i programu razreda koji je u obilasku sa interaktivnim sadržajem promatranja uzoraka močvarnog staništa elektronskom lupom, te promatranje ptica sa promatračnica za ptice uz pomoć dalekozora i teleskopa, uz stručno vodstvo djelatnika JU Priroda BBŽ.
 
   
______________________________
 
05.12.2017.
Program izobrazbe „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“
 
Javna ustanova kao prijavitelj u Program ruralnog razvoja u provedbi Mjere 10, Operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira ispunila je svoju obavezu i završila program izobrazbe od osamnaest sati osposobljavanja za provedbu Mjere 10. Izobrazbu je provodila Savjetodavna služba, a održana je u periodu od tri dana od 05.12.2017. do 07.12.2017. u Čazmi.

U sklopu održane izobrazbe Javna ustanova je održala kratko predavanje o Naturi 2000 na području Bjelovarsko bilogorske županije, životnom ciklusu i ugroženosti leptira močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon L.), te o iskustvima u dosadašnjoj provedbi i prijavi na mjeru 10.1.5. Pilot mjera zaštite leptira.
 
   
______________________________
 
24.12.2017.
Suradnja sa Hrvatskim vodama
 
Održan je sastanak sa Hrvatskim vodama VGI za mali sliv Česma –Glogovnica vezano uz nacrt Programa radova održavanja u području od štetnog djelovanja voda za 2018. godinu za branjeno područje 7. Nakon pregleda nacrta programa izvršen je terenski obilazak pojedinih lokacija, te je usuglašen prijedlog uvjeta i zaštite prirode sa Javnom ustanovom Priroda BBŽ. Nacrt programa će Hrvatske vode  objediniti u Stručnu podlogu za ocjenu Programa u postupku izdavanja uvjeta zaštite prirode.
 
______________________________
 
22. - 27.11.2017.
Proveden monitoring vidre u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 
Vidra ( Lutra Lutra L ) je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta ( Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama NN 144/2013, 73/16 ) , uvrštena je na popis u Prilozima II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune (92/43/EEZ) kao vrsta koja zahtjeva posebne mjere zaštite. Hrvatska populacija vidre bila je pod stalnim pritiscima lovačkih aktivnosti do 1972. godine kada je uvedena zakonska zaštita i lov je zabranjen. Najveće prijetnje u posljednja četiri desetljeća bile su povezane s promjenama koje  je vodeno stanište pretrpjelo zbog antropogenih zahvata, onečišćenja i ljudskih djelatnosti. Najveće antropogene promjene staništa su kanaliziranje rijeka, uklanjanje vegetacije na obalama, izgradnja brana, isušivanje močvara, dok glavnu prijetnju vidrama u zapadnoj i srednjoj Europi predstavlja onečišćenje , organsko onečišćenje nitratnim gnojivima, neobrađenim otpadnim vodama te tekućim gnojem s poljoprivrednih gospodarstava što dovodi do smanjenje biomase riba i zaliha hrane.

Mjere za očuvanje vidre u Hrvatskoj predložene su na temelju nalaza iz Crvene knjige sisavaca Hrvatske i stručne podloge za izradu akcijskog plana za očuvanje vrsta. Uz propisane mjere za očuvanje vidre nužno je neprekidno unapređenje znanja o rasprostranjenosti vidre u Hrvatskoj te provedba periodičnih istraživanja.

Javna ustanova Priroda BBŽ priključila  Nacionalnom programu za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj za vidru ( Nacionalni program praćenja stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj ( Mišel Jelić ) - Program monitoringa za kontinentalnu biogeografsku regiju, Standardna metoda (O´Connor et.al.1977, Jefferies 1980 ) prema prijedlogu Specijalističke grupe za vidru IUCN/SSC.
Prema posljednjim terenskim istraživanjima iz 2009. godine na području Bjelovarsko bilogorske županije zabilježene su lokacije koje su uvrštene u Nacionalni program i od tih lokacija Javna ustanova  je ove godine provela monitoring  na deset lokacija iz Nacionalnog programa. Na dvije lokacije zabilježeni su tragovi vidre, dok na ostalim lokacijama nismo pronašli tragove.
 
       
______________________________
 
22.11.2017.
Izvješće o rezultatima monitoringa ornitofaune u ekološkoj mreži HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica
 

Gospodin Darko Podravec član Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode je i ove godine u periodu od travnja do listopada provodio monitoring ornitofaune na području ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica. Terenski dio monitoringa završen je 14.10.2017. i dostavljen nam je izvještaj za 2017. godinu. Izvještaj i popis ptica uočenih na ovom području nalazi se u prilogu.
Broj uočenih vrsta ptica na području Ribnjaka Siščani i Blatnica u periodu od 2010. do 2017. godine popeo se na 140 vrsta.

Popis ptica …

Izvješće…

 
       
       
     
______________________________
 
14.11.2017.
Održan radni sastanak sa JU Zeleni prsten Zagrebačke županije
 
U prostorijama naše Javne ustanove održan je radni sastanak sa kolegama iz JU Zeleni prsten Zagrebačke županije. Sastanku je prisustvovala ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Martina Glasnović i stručni suradnik Stjepan Klak.

Tema sastanka je bio očuvanje staništa zaštićenih vrsta i poljoprivredno zemljište, provedba Programa ruralnog razvoja u provedbi Mjere 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene.

Zaključak sastanka je suradnja Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagrebačke županije i Bjelovarsko bilogorske županije u očuvanju staništa, kao i razmjena iskustava u upravljanju zaštićenim vrstama i staništima.
 
 
______________________________
 
25. - 27.10.2017.
Izlaganje Javne ustanove na Skupu stručnih službi Republike Hrvatske
 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je ove godine organizirala 11. skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima. Skup je održan  u Makarskoj  od 25.10. do 27.10.2017. gdje je domaćin skupa bila Javna ustanova Park prirode Biokovo.

Skup stručnih službi se održava svake godine od 2007. godine, a cilj skupa je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika stručnih službi radi učinkovitijeg i ujednačenijeg upravljanja, odnosno zaštite, očuvanja i promicanja održivosti korištenja zaštićenih područja.

Teme ovogodišnjeg skupa su bile : analiza upitnika za procjenu učinkovitosti upravljanja , analiza izvješća o izvršenju godišnjih programa, smjernice za planiranje upravljanja, upravljanje posjetiteljima  u zaštićenim područjima, evaluacija provedbe plana upravljanja, istraživanja, monitoring i zaštita vrsta i staništa te ostale aktivnosti institucija u sustavu.

Naša javna ustanova je ove godine izlagala temu naziva „Priča o jednom leptiru“ . Tema prezentacije je bila zaštita i očuvanje danjeg leptira močvarnog plavca ( Phengaris alcon alcon L.) na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu ( područje Grada Grubišnog polja ).
 
       
       
______________________________
 
20.10.2017.
Zlatno ruho spomenika parkovne arhitekture
 
Stablo ginka u Gradu Daruvaru, koje je još 1967. godine proglašeno zaštićenim područjem u kategoriji spomenika parkovne arhitekture,  sa svojih više od 240 godina starosti svake godine izgleda sve veličanstvenije. Tako je i ove jeseni  opet svojom ljepotom zasjenio puno mlađa stabla.
 
       
       
______________________________
 
30.09.2017.
Europski dani promatranja ptica (EuroBirdWatch 2017)
 

Akcija "Europski dani promatranja ptica" tradicionalno se odvija širom našeg kontinenta svaki prvi vikend u listopadu. To je najveći događaj u organizaciji BirdLife partnera u Europi i njihovi lokalnih partnera s ciljem promocije promatranja i proučavanje ptica, poticanje ljubavi prema prirodi, edukacija javnosti o potrebi zaštite ptica i njihovih staništa.

Središnja ovogodišnja tema je "Ptice selice i njihov životni prostor". Za opstanak ptica selica ključno je očuvati gnjezdilišta na sjeveru i važne prolazne točke i južna zimovališta, što bez međunarodne suradnje nije moguće. Ovogodišnji koordinator Dana promatranja ptica je Slovačko društvo za zaštitu ptica (SOS/BirdLife Slovakia )  , a na razini Republike Hrvatske koordinira udruga BIOM ( Udruga BIOM – BirdLife in Croatia ) iz Zagreba u suradnji sa Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka.

Obzirom na važnost šaranskih ribnjaka kao specifičnih staništa za opstanak ptica močvarica i zamjena za močvarna staništa koja predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije uključila se u akciju „ Europski dani promatranja ptica“ na području ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica , područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove, koji predstavlja i dio ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu kao područje očuvanja značajno za ptice.

Monitoringom ornitofaune na području Ribnjaka Siščani i Blatnica zabilježeno je više od sto vrsta ptica, a obzirom na ukupan broj od četiristo vrsta ptica zabilježenih na području Republike Hrvatske u zadnjih dvjesto godina, područje predstavlja značajan postotak važan za zaštitu i očuvanje ptica i njihovih staništa.

Akcija je provedena  30.09.2017. i u četiri sata promatranja zabilježeno je 64 vrsta ptica sa procjenom od oko 1520 jedinki, sa najzanimljivijim nalazom riđe muljače ( Limosa lapponica ) - vrste koja je izuzetno rijetka na ovim područjima tako da i iskusniji ornitolozi kažu da ju još nisu vidjeli uživo.

Rezultati nalaza različitih vrsta i brojnost ptica na ovom području koji su prikupljeni akcijom, a važno je napomenuti da se radi o jesenskom periodu promatranja ptica kada je većina ptica selica otišla sa ovog područje, poslani su Hrvatskom koordinatoru koji će sve prikupljene podatke sa područja Hrvatske dostaviti koordinatoru za područje  Europe.
 
       
       
   
______________________________
 
25.09.2017.
Europski dani promatranja ptica
 
Poštovani ljubitelji prirode,

pozivamo Vas da nam se priključite na tradicionalnoj međunarodnoj akciji  „Europski dani promatranja ptica“  koja će se održati  30. rujna 2017. ( subota )  na području ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica .

Mjesto okupljanja : Zgrada poduzeća „Ribnjaci Štefanje d.o.o.“
                                          Staro Štefanje 142
                                          43246 Štefanje
                                          Bjelovarsko-bilogorska županija

 

Program :

7:00 - 7:30 Okupljanje sudionika ( parkiranje automobila ispred zgrade poduzeća „Ribnjaci Štefanje d.o.o. )      
7:30  Polazak sa manjim brojem automobila do Ribnjaka Siščani
7:45 - 12:00 Promatranje ptica na  području ribnjaka Siščani i Blatnica ( teren sa hodom od oko 6  kilometara ( Siščani-Blatnica )!! )
12:00 - 13:00 Odmor i prezentacija „Info edukativni punkt Blatnica“

Molimo prijaviti dolazak do 27.09.2017. na e-mail adresu : smlinaric@zastita-prirode-bbz.hr

Napomena :  Teren obuhvaća hod po nasipu ribnjaka i djelomično šumski put, a obzirom na godišnje doba preporučamo primjerenu odjeću i obuću.
Molimo da ponesete vodu na teren.

Veselimo se Vašem dolasku.
 
______________________________
 
06.09.2017.
Postavljena edukativna tabla  na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu
 
Važno  stanište strogo zaštićene vrste biljke plučne sirištare (Gentiana pneumonanthe) i  vrlo rijetkog dnevnog leptira močvarnog plavca (Maculinea alcon) na području Grubišnog Polja u ekološkoj mreži  HR2001220 Livade uz potok Injaticu, obilježeno je edukativom tablom. Na parcelama Javne ustanove  postavljena je edukativna tabla i tabla upozorenja kako bi se upozorilo na očuvanje i istaknula važnost ovog područja.
 
______________________________
 
06.09.2017.
Bal leptira na livadama uz potok Injatica
 
U cilju promicanja ljepota prirode ne možemo propustiti objaviti ovako lijepe primjerke leptira koji borave na našim livadama. Ovi primjerci su fotografirani na području ekološke mreže  HR2001220 Livade uz potok Injaticu.
 
       
       
   
______________________________
 
02.09.2017.
Orlovi štekavci u Siščanima
 
Bogatstvo ornitofaune na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu često iznenadi i lokalno stanovništvo. Tako je naš fotograf Davor Kirin zabilježio šest mladih orlova štekavaca na ribnjacima Siščani kako bezbrižno uživaju u sunčanom danu.
 
______________________________
 
02.09.2017.
Dan otvorenih vrata za fotografe u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Info edukativni punkt Blatnica nije samo važno edukativno sjedište i važno mjesto za prezentaciju ekološke mreže - područje  značajno za zaštitu i očuvanje ptica močvarica, nego i prava muza za ljubitelje dobre fotografije. Iako je dan bio kišovit i sunce je samo povremeno slabašno provirivalo između oblaka naš Dan otvorenih vrata za fotografe rezultirao je prekrasnim fotografijama, a kada istaknemo da je ovo vjerojatno jedina edukativna staza na kojoj je zabilježeno dvanaest crnih roda na okupu možemo biti jako ponosni na naše prirodno bogatstvo.
 
       
       
 
______________________________
 
16.08.2017.
Uspješna suradnja sa HEP-om
 
Poštivanjem odredbi Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode ( Ciconia ciconia L. ) koji je potpisan  između Ministarstva zaštite okoliša i prirode, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i županijskih Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na dan Europskog sela roda - Štrokovo u Čigoču 18.06.2016., Javna ustanova Priroda BBŽ je ove godine ostvarila uspješnu suradnju na dvije intervencije u zbrinjavanju bijele rode u našoj županiji.

Dojavama o srušenom gnijezdu u Orovcu i ozlijeđenoj mladoj rodi u Malim Sredicama na električnom stupu, elektra Bjelovar je brzo reagirala te pružila svu potrebnu pomoć izmjenom nosača na stupu u Orovcu i pomoć kod zbrinjavanja ozlijeđene rode u Malim Sredicama.
 
 
       
   
______________________________
 
08.08.2017.
Monitoring plućne sirištare
 
Biljka hraniteljica našeg kritično ugroženog leptira, močvarnog plavca ( Phengaris ( =Maculinea ) alcon alcon  L. ) plućna sitištara ( Gentiana pneumonanthe L.),  procvala je i ove godine na našoj livadi na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu.

Plućna sirištara spada u red Gentianales  i porodicu Gentianaceae, to je zeljasta trajnica visoka oko 20-40 cm, s uspravnom stabljikom, listovi su linearni sjedeći i s jednom žilom. Stabljika nosi terminalni, a ponekad i 2-6 bočnih cvjetova na kratkoj peteljci ili gotovo sjedeći ljubičasto-plave boje, cvjetovi su krupni 4-5 cm, plod je 3-5 cm duga čahura . Biljka raste na vlažnim staništima gdje režim poplavnih i podzemnih voda ima odlučujuću ulogu.

Plućna sitištara je strogo zaštićena vrsta ( Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama NN 144/2013 ), nalazi se u Crvenoj knjizi vaskularne flore RH u kategoriji ugroženih svojti i na popisu Bernske konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i staništa.

Glavni uzrok ugroženosti ove vrste je nestanak staništa. Travnjaci reda Molinietalia se u Hrvatskoj uglavnom kao neproduktivni više ne kose, te se pretvaraju u oranice ili prirodnom sukcesijom vegetacija napreduju prema šumi, a na mnogim takvim površinama odvodnjom je narušen vodni režim.

Nastavno na lanjski monitoring ove vrste na našoj livadi gdje smo na dva određena kvadranta pronašli stotinjak biljaka sirištare u istom vremenskom razdoblju ove godine pronašli smo oko sedamdesetak biljaka sa slabije rascvjetanim cvjetovima nego prošle godine. Možemo zaključiti da je zbog ekstremne suše praćene vrlo visokim temperaturama biljka ostala puno niža i kasnije cvate nego lani. Međutim košnja se pozitivno odrazila na sprečavanje proširenja invazivne vrste biljke zlatnice (rod Solitago, porodica Asteraceae  ), što dokazuje da i na nove vrste korova možemo pozitivno utjecati tradicionalnom košnjom i očuvati stanište.
 
       
______________________________
 
14.07.2017.
Elaborat o procjeni zdravstvenog stanja ginka u Daruvaru
 
Soliterno stablo ginko (Ginkgo biloba L.) iz daruvarskog parka spada u razred Ginkgoales, a u porodicu Ginkgoaceae. To je relikt mezozojskog doba. Porijeklom je iz Kine, Japana i Koreje; u Europu je prenesen 1840.g.
Ginko iz Daruvara predstavlja najljepši i najstariji primjerak te vrste u Hrvatskoj te se prema Zakonu o zaštiti prirode ( „Narodne novine“ broj 80/13) nalazi u kategoriji zaštićenih područja – spomenik parkovne arhitekture.
Zaštićeno stablo ginka nalazi se u perivoju dvorca grofa Antuna Jankovića, ispred južnog ulaza u dvorac. Dvorski perivoj nastajao je usporedno sa gradnjom dvorca koji je završen 1780. godine, iako se u perivoju nalaze dva primjerka ginka, muški i ženski primjerak, samo muški primjerak koji je i stariji zaštićen je  04. listopada 1967. godine (Rješenje)  u kategoriji spomenik parkovne arhitekture kao pojedinačno stablo.
Zbog  izuzetne vrijednosti zaštićenog ginka kao i starosti veće od 240 godina Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije financirala je Procjenu zdravstvenog stanja kako bi na osnovu toga mogla planirati danju zaštitu i eventualne zdravstvene intervencije.
Procjenu zdravstvenog stanja ginka provodio je Hrvatski šumarski institut , dr. sc. Milan Pernek dipl. ing. šum.
StručnI zaključci i preporuke Elaborata „Procjena zdravstvenog stanja ginka ( Ginkgo biloba.L.) u Daruvaru“ ( 06/2017 ) Hrvatskog šumarskog instituta su:

„Temeljem VTA pregleda, procjne SIA i TRAQ metodom te rezistografskom
izmjerom donosi se sljedeći zaključak:
-zdravstveno stanje stabla ginka je dobro,
-rizik loma debla je nizak,
-nema centralne truleži na bazi krošnje, grane su sigurne,
-tlo je zbito, ali ne u mjeri koja bi narušavala vodozračni režim,
Površinsko korijenje na udaljenosti 290 cm i više, mogu se odstraniti bez da će
narušiti statiku ili vitalitet stabla,
-u krošnji se, naročito na južnoj i istočnoj strani,  nalaze grane koje su krte i sklone
su lomovima, što je najveći problem stabla ginka.
Stoga se daju sljedeće 
 PREPORUKE:
 • Kako bi se stablo ginka održalo što duže treba se izvršiti orezivanje koje bi
trebalo kombinirati:
-sanitarnu rezidbu
-redukcijski rez
 • Sanitarnim rezom treba ukloniti sve trule grane i dijelove sa početkom truleži, a
redukcijom se treba krošnja po obodu skratiti sa 2 m, to je otprilike 10%.
Orezivanje treba napraviti unutar 2 godina. Obzirom da mjera nije hitna, orezivanje
obaviti u proljeće (krajem travnja/početkom svibnja), kada će stablo na mjestu reza
najbolje formirati CODIT.
Površinsko korijenje može se odstraniti bez rizika da će naškoditi zdravstvenom
stanju stabla
 • Na pridanku zasada nema naznaka da bi se trulež mogla naglo proširiti, pa ipak
radi sigurnosti se predlaže redovita kontrola (barem 1 puta godišnje), pri čemu
se treba registrirati pojava plodišta truležnica (ako ih ima), navesti pozicija i po
mogućnosti determinirati vrstu. Također u kontrolama treba evidentirati
sušenje vrha krošnje.
 • Novu obuhvatniju procjenu zdravstvenog stanja preporučamo najkasnije za 5
godina, uz uvjet da je orezivanje obavljeno.“
 
 
       
   
______________________________
 
16.06. - 16.08.2017.
Izvještaj čuvarske službe
 
Direktnim dojavama Javnoj ustanovi ili pozivom na žurni poziv 112 Službe za spašavanje,  čuvarska služba je imala jedanaest intervencija u slučajevima zbrinjavanja bijele rode u našoj županiji zadnja dva mjeseca u mjestima : Veliki Zdenci, Srijedska, Cerina, Šandrovac, Orovac, Bjelovar, Drljanovac, Mali Zdenci, Orlovac Zdenački, Daruvarski Brestovac i  Male Sredice.
Sve  ozlijeđene rode su prevezene u ZOO vrt u Zagreb gdje im je pružena prva veterinarska pomoć nakon koje su prevezene u Centar za zbrinjavanje ozlijeđenih zaštićenih životinja u Zaprešiću.

(Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture u suradnji sa Udrugom za zaštitu životinja (AWAP) osnovala je Centar za zbrinjavanje zaplijenjenih i ozlijeđenih zaštićenih životinja u svrhu zaštite rijetkih i ugroženih vrsta. Centar je otvoren na svjetski dan zaštite životinja, 4. listopada2003. godine.)
 
______________________________
 
19.06. - 29.06.2017.
Monitoring bijele rode ( Ciconia ciconia L. ) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 2017. godini
 
Naša najveća i najpoznatija ptica selica. Strogo zaštićena vrsta  Zakonom o zaštiti prirode ( NN 80/13 ) odnosno Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama RH ( NN 144/13), nalazi se na Crvenom popisu ptica RH prema međunarodnim kriterijima ugroženosti ( Međunarodna unija za očuvanje prirode-IUCN ), zaštićena Konvencijom o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) i zaštićena Direktivom o ekološkoj mreži kao značajna Natura 2000 vrsta koja je cilj očuvanja  na svim područjima ekološke mreže koja su značajna za očuvanje ptica na području naše županije ( HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje, HR1000009 Ribnjaci uz Česmu i HR 1000010 Poilovlje s ribnjacima )
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je i ove godine provodila praćenje stanja populacije ove strogo zaštićene vrste - bijele rode (Ciconia ciconia L.).  Sva gnijezda su evidentirana i fotografirana !!!

Utvrdili smo da na području naše županije 2017. godine postoje  245 gnijezda od toga na električnim stupovima 186 gnijezda, gospodarskim objektima i krovovima kuća 56 i 3 gnijezda se nalaze na stablima u blizini gospodarskih objekata.
Sela sa najvećim brojem gnijezda u našoj županiji i dalje su Siščani sa 23  gnijezda i Ivanovo selo sa 18 gnijezda

Iako smo lani mislili  da imamo pravi „baby boom“ roda kada smo zabilježili  298 mladih roda koje su se izlegle 2016. godine u našoj županiji ove godine smo zabilježili 472 „baby“ rode sa uspješnim gniježđenjem na 178 gnijezda ( 19 gnijezda sa uspješnim gniježđenjem više nego 2016. ), s tim da smo zabilježili po prvi puta od kada pratimo stanje ove vrste u našoj županiji da ima na oko četiri gnijezda sa po pet malih roda , dok je do sada i tri bio uspjeh. Na dvadesetak gnijezda se nalazi i  po četiri mladih.
Kolege iz drugih ustanova također ove godine bilježe rekorde u broju mladih roda po gnijezdu.
Međutim iako nam je sada već druga godina za redom uspješna u slanju mladih roda u tople krajeve moramo napomenuti da ukupan broj gnijezda svake godine sve više pada tako u odnosu na lanjsku godinu kada smo evidentirali postojanje 272 gnijezda ove godine imamo za 27 gnijezda manje nego lani. Iako su tu ubrojena i gnijezda koja se lani nisu nadograđivala jer se rode nisu vratile pa su jednostavno zbog vremenskih uvjeta propala. Stručnjaci  upozoravaju da se svake godine sve manje vraća bijelih roda, što zbog dalekog puta koje prolaze, ali najveći broj uginulih roda je na ratnim područjima preko kojih prelaze.

Obzirom da se ovogodišnje mlade rode vračaju kući tek za 2-3 godine kada dostignu spolnu zrelost očekujemo da lanjski i ovogodišnji „baby boom“ popravi prosjek u populaciji bijele rode.

Borba za očuvanje ove strogo zaštićene vrste se nastavlja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije putem proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije i ove će godine isplaćivati naknade vlasnicima objekata na čijim krovovima se nalaze gnijezda bijele rode u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Iznos je financiran u odnosu 50% Fond i 50% BBŽ.
Ove godine će biti isplaćene naknade za 42 gnijezda.

Javna ustanova jedna je od potpisnica Sporazuma  o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanje zaštićene vrste bijele rode ( Ciconia ciconia L. ) koji je 2016. godine  potpisan  u Čigoču između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i četrnaest Javnih ustanova za zaštitu prirode koje na svojim područjima imaju gnijezda bijele rode, kojem je cilj povezivanje dionika u zaštiti ove zaštićene vrste.
 
       
       
______________________________
 
01.06.2017.
Košnja livade - stanište močvarnog plavca
 
Nastavak održavanja parcela na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu dobivenih od RH  na korištenje od 2016. godine Javna ustanova nastavlja i 2017. godine sukladno Gospodarskom planu i smjernicama za održavanje staništa u povoljnom sanju za razvoj strogo zaštićenih vrsta biljke hraniteljice plučne sirištare (Gentiana pneumonanthe) i  vrlo rijetkog dnevnog leptira močvarnog plavca (Maculinea alcon).
 
       
______________________________
 
01.06.2017.
Močvarna orhideja u ekološkoj mreži  HR2001220 Livade uz potok Injaticu
 
Orchis laxiflora (Lam) (Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase, sinonim)  narodnog imena močvarni kaćun ( Šugar 1994 ) ili rahlocvjetni kaćun ( Domac 1994 ) zabilježen je i na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu u Grubišnom Polju.
Močvarna orhideja cvate od srpnja do lipnja i može narasti i do 60 cm. Ima samo nekoliko listova na stabljici, a cvate cvjetovima s naglašenom donjom usnom ljubičaste boje. Raširena je na područjima s vlažnim travnjacima.    Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13) močvarna orhideja je strogo zaštićena vrsta  i nalazi se na crvenom popisu flore RH prema IUCN kategoriji ugroženosti u kategoriji NT gotovo ugrožena (Nikolić,Topić 2005).
 
______________________________
 
29.05.-30.05.2017.
Monitoring  lastavica i piljaka u Bjelovarsko bilogorskoj županiji
 
Sukladno zakonu o zaštiti prirode ( NN 80/13) i Pravilniku o strogoj zaštiti vrsta ( NN 144/13) lastavice i piljci su strogo zaštićene vrste u Republici Hrvatskoj.

Ekstremne vremenske prilike ( nagla zahlađenja i oborine, dugotrajne kiše tijekom gniježđenja ) i korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi smanjuje broj kukaca kojima se hrane što uzrokuje ugibanje mladih kod lastavica i piljaka Lastavice se najčešće gnijezde u raznim pratećim objektima, prvenstveno u onima  u kojima obitava soka , stoka osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se hrane te nestanak stoke (posebno goveda ) iz staja smanjuje i broj lastavica. Mjere očuvanja još nisu planirane ali očuvanje tradicionalne, ekstenzivne poljoprivrede ključno je za zaštitu lastavica u RH.

Glavni cilj programa monitoringa je pratiti promjene u veličini populacije i području  rasprostranjenosti lastavica i piljaka , a prikupljeni podaci koriste se za ocjenu stanja očuvanosti vrste.

Praćenje stanja populacije lastavica i piljaka Javna ustanova je započela 2015. godine te nastavlja i u 2017. godini. Monitoringom od dva dana, obilaskom 17 kvadranata (1x1 km), zabilježili smo 202 gnijezda lastavica i 6 gnijezda piljaka čime smo ponovili monitoring na istom području od 2015. godine. Usporedbom monitoringa 2015.g. i 2017.g. dobili smo rezultat o opadanju broja gnijezda ; 2015 je zabilježeno na tim područjima 224 gnijezda lastavica i 14 gnijezda piljaka. Glavni razlog manjeg broja gnijezda koji smo utvrdili 2017.g. u odnosu na 2015. g. je iseljavanje ljudi sa sela, a time i nestanak stoke.

2017 zbirno
 
______________________________
 
13.05.2017.
Obilježavanje Svjetskog dana ptica selica u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Članovi udruge BIOM i Javna ustanova obilježili su Svjetski dan ptica selica promatrajući ptice na poučnoj stazi Lokvanjić Info edukativnog punkta Blatnica.

Svakoga drugog vikenda u svibnju, od 2006. godine, obilježava se Svjetski dan ptica selica. Taj se dan obilježava radi podizanja svijesti šire javnosti o potrebi zaštite ptica selica i njihovih staništa. Inicijativa za obilježavanje toga dana pokrenuta je pod pokroviteljstvom međunarodnog Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica i Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja. 

Ptice selice prelaze ogromne udaljenosti na svojim seobenim rutama, nekada dugim i po 10 000 kilometara. Mnoga mjesta o kojima ptice ovise su ugrožena ljudskim aktivnostima i njihovo uništavanje i nestajanje glavni je uzrok ugroženosti ptica selica. Ljudske aktivnosti, osobito uništavanje močvarnih staništa npr. isušivanjem i prenamjenom u poljoprivredno zemljište te uznemiravanje ptica zbog rekreacijskih aktivnosti i krivolova ugrožavaju uspjeh selidbe ptica.
 
       
   
______________________________
 
27-28.04.2017.
XVII Skup čuvara prirode RH
 
Park prirode Kopački rit je ove godine bio domaćin  XVII Seminara čuvara prirode RH u 2017. godini. Svake godine skupe se čuvari prirode iz svih javnih ustanova u Republici Hrvatskoj, kao i predstavnici nadležnih službi i ministarstva kao bi izložili svoje prijedloge i probleme u proteklom razdoblju. Na ovom seminaru bilo je govora o bespravnoj gradnji, provođenju monitoringa, stradavanju ptica od srednje naponske mreže, suradnje sa nevladinim udrugama, o iskustvima rendžera u Africi i Aziji.
 
______________________________
 
27.04.2017.
Program Info edukativnog punkta Blatnica
 
Edukativni program sklopu škole u prirodi za učenike osnovnih škola se nastavlja u info edukativnim punktu Blatnica sa učenicima 7. A  i 7. B razreda  Osnovne škole Velika Pisanica.  Učenici i njihovi nastavnici su u skladu s izabranim programom poslušali stručno predavanje o močvarnim staništima s naglaskom važnost očuvanja močvarnih staništa, te o bogatstvu ornitofaune ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu i Ribnjaci Siščani i Blatnica. Učenici su obišli poučnu stazu Lokvanjić i promatrali ptice dalekozorima i teleskopom. 

Zahvaljujemo na posjeti !!!
 
______________________________
 
23.04.2017.
Trening program prepoznavanja čestih vrsta ptica u RH u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Udruga BIOM u suradnji s norveškim sveučilištem Nord-Trøndelag organizira trening prepoznavanja čestih vrsta ptica u Hrvatskoj. Kroz 15 do 20 terenskih dana polaznici će moći naučiti prepoznavati ptice vizualno i auditivno, te steći potrebna znanja o metodama monitoringa čestih vrsta ptica. Po završetku treninga, polaznici će dobiti mogućnost polaganja službenog ispita za identifikaciju čestih vrsta ptica Hrvatske i dobivanja međunarodno priznate diplome.

Jedan od svojih terenskih dana  polaznici su proveli prvi puta prošle godine  na Ribnjacima Siščani i Blatnica  u suradnji sa našom  Javnom ustanovom, te su tokom svog trening programa u trajanju od oko šest sati zabilježili 60 vrsta ptica .  Obzirom da kažu da im je to bio jedan od najboljih terena ove godine su sa novom grupom polaznika ponovno posjetili ribnjake ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica ali zbog kišnog dana zadržali smo se samo na području Info edukativnog punkta Blatnica i zabilježili 65 vrsta ptica … vidimo se i sljedeće godine.

Popis ptica zabilježenih na treningu
 
       
   
______________________________
 
22.04.2017.
Zelena čistka 2017.
 
Zelena čistka je jednodnevna volonterska akcija čišćenja divljih odlagališta otpada sa ciljem podizanja svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, s ciljem očuvanja okoliša i prirode.

Ideja za projekt Zelena čistka  je izrasla iz estonske građanske inicijative "Let’s do it!"  koja je 3. svibnja 2008 okupila 50 000 volontera, koji su u cijeloj zemlji uklonili 10 000 tona otpada u samo 5 sati, a do 2012 godine sudjelovalo je već 70 država, među kojima prvi put Hrvatska. Tada su sudjelovale sve hrvatske županije te više od 60 gradova i općina, a sudjelovalo je više od 30 000 volontera.

Grad Čazma se i ove godine uključilo kao organizator Zelene čistke na području grada te se na poziv grada priključila i naša Javna ustanova, na taj način uz ostale sudionike smo svi zajedno pridonijeli ovoj vrijednoj akciji.
 
       
     
______________________________
 
11.04.2017.
Monitoring orhideja, mali kaćun ( Orchis morio )
 
Ove godine nastavljen je monitoring orhideje mali kaćun (Orchis morio) koju smo pronašli prošle godine pri obilasku livade u Grubišnom Polju, a na kojem obitava kritično ugrožena vrsta leptira, močvarni plavac (Maculinea alcon) i biljka plućna sirištara, a sa ponosom možemo reći da je ta livada u vlasništvu RH je od prošle godine dodijeljena Javnoj ustanovi na korištenje odnosno za očuvanje i istraživanje.

Livada je posebna jer pripada ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno području očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove  HR2001220 Livade uz potok Injaticu, a i dio je ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje područje očuvanja značajno za ptice.

Obilaskom je pronađeno oko 25 jedinki ove  ugrožene vrste orhideja, te ćemo nastaviti pratiti stanje u narednim godinama.
 
       
 
______________________________
 
07.04.2017.
Započelo provođenje edukativnih programa u sklopu škole u prirodi u Info-edukativnom punktu Blatnica
 
Javna ustanova počela je s provođenjem edukativnih programa sklopu škole u prirodi za učenike osnovnih škola, a prvi posjetitelji za ovu godinu su bili učenici trećih razreda I. Osnovne škole Bjelovar, odnosno područne škole Nove Plavnice i Klokočevac. Učenici i njihovi nastavnici su u skladu s izabranim programom poslušali stručno predavanje o močvarnim staništima s naglaskom na floru i faunu ribnjaka Blatnica kao i  važnost očuvanja močvarnih staništa, te o bogatstvu ornitofaune ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu i Ribnjaci Siščani i Blatnica. Najveći doživljaj izazvao je obilazak poučne staze Lokvanjić i promatranje ptica dalekozorima i teleskopom iz promatračnica.

Zahvaljujemo na posjeti !!!
 
______________________________
 
01.04.2017.
Posjet planinara iz Slovenije Info edukativnom punktu Blatnica
 
U sklopu manifestacije "Proljeće u Čazmi" planinarsko društvo HPD Garjevica iz Čazme ugostilo je skupinu planinara prijateljskog društva Radje iz Slovenije. Tom prigodom im je i naša Javna ustanova u dogovoru sa HPD Garjevica pružila gostoprimstvo u Info edukativnom punktu Blatnica gdje smo im prezentirali područje ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu i Ribnjaci Siščani i Blatnica , te ih upoznati sa važnošću očuvanja i prirodnim bogatstvima našeg kraja. Na kraju su svi planinari sa oduševljenjem prošetali poučnom stazom "Lokvanjić".
 
       
     
______________________________
 
29.03.2017.
Promocija Info edukativnog punkta Blatnica u Ljubljani
 
U Ljubljani je održana prezentacija turističke ponude Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu Klastera Središnja Hrvatska u organizaciji Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije i predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani.

Tom prigodom direktorica Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije Jasna Vaniček Fila  predstavila je slovenskim turističkim agencijama i novinarima programe o Bilogorskoj konjičko- turističkoj stazi okruženoj domaćim OPG-ovima, programe birdwatchinga u Info-edukativnom punktu Blatnica s poučnom stazom Lokvanjić, gastro proizvode i programe aktivnog odmora (bicikliranje, jahanje, planinarenje i wellnes).
 
______________________________
 
28.03.2017.
Brazilci  u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Kontaktom turističke agencije Katarina Line našoj Javnoj ustanovi na poučnoj stazi Lokvanjić Info edukativnog punta Blatnica zatekli su se i posjetitelji iz Brazila. Riječ je o brazilskim turistima, ljubiteljima ptica koji putuju po cijelom svijetu promatraju i fotografiraju ptice. Gospodin koji je inače odvjetniku Brazilu ima hobi fotografiranja ptica, kod nas se oduševio i uspio fotografirati bijelu rodu koju još nikada nije vidio u živo , te nam je sa ponosom pokazao da će ju uvrstiti u svoju arhivu zajedno da više od 120 ptica koje je fotografirao po cijelom svijetu. Ostale fotografije ptica će u miru svoga doma pregledati i nakon determiniranja utvrditi da li je uspio „upecati“ još koju do tada njemu neviđenu vrstu.
 
______________________________
 
23-24.03.2017.
Monitoring kockavice 2017. godine
 
Kako bismo osigurali nastavak praćenja stanja ove zaštićene vrste  proveli smo i 2017. godine „Akciju prebrojavanja  kockavice  ( Fritilaria meleagris L. )“  uz suradnju svojih vjernih suradnika, a možemo sa ponosom naglasiti da ih je svake godine sve više i donose nam vrijedne informacije o novim lokalitetima rasprostranjenosti ove vrste koja se nalazi i u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske ( DZZP, 2005 ) kao osjetljiva svojta koja je suočena s vrlo visokim rizikom nestajanja na prirodnim staništima.

 
     
letak - kockavica    

Akcija je provedena na dvanaest lokaliteta što je za tri više nego prethodnih godina monitoringa zahvaljujući dojavi novih lokaliteta od učiteljice iz OŠ Čazma Ivane Moguš  i vrijednog fotografa prirodnih ljepota našeg kraja g. Delimira Hrestaka. Monitoring na lokalitetima Donja Rašenica  proveli smo kao i lani u suradnji sa našim profesorom Delićem sa kojim imamo vrlo vrijednu suradnju na području zaštite prirode u našoj županiji i sada već tradicionalnoj suradnji sa g. Željkom Bajzom i OŠ Veliko Trojstvo na lokalitetu Velika Jasenovača.
Tokom monitoringa  obilježeno je dvanaest kvadranata i izbrojeno oko 480 kockavica, područje Donje Rašenice je za sada evidentirano kao područje sa najvećom gustoćom populacije, a sa visokom populacijom odlikuju se i lokaliteti u Velikoj Jasenovači i Narti. Dojavljena područja u Galovcu, Gudovcu  i Međurači  popratiti ćemo intenzivnije u narednim godinama, a ostala područja koja smo evidentirali nalaze se u Čazmi, Dragancu i našoj edukativnoj stazi Lokvanjić u Blatnici.
Zahvaljujemo svima na suradnji , veselimo ponovnoj suradnji i nadamo se uspostavi novih suradnji sa ljubiteljima prirode !!!

       


„Dana 23. ožujka 2017. , krenuli smo kombijem ,O.Š. V.Trojstvo, put Velike Jasenovače iza Velikog Grđevca na akciju prebrojavanja kockavice  ili latinski fritillaria meleagris. Ravnateljica škole Valna Bastijančić Erjavec  dopustila je da povedem onoliko učenika koliko stane u kombi , a to je 8 učenika . Ovu akciju pratimo već 5. godina i to vrlo uspješno . Učenici su bili iz 3. i 5. razreda : Leon Bastijančić Erjavec, Kolar Ivan, Ema Mamić, Mateja Zlatec, Lana Vunderlich, Lana Đipalo, Klaudija Radonić  i Tia Kovačić. Prebrojavanju su nam se pridružili i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije , koji i vode ovu akciju. Na obostrano zadovoljstvo smo ustanovili da je kockavica procvala i da je ima više nego prošle godine. Konopom određene veličine su učenici označili i prebrojali kockavicu na 3. lokacije. Poslije veselog brojanja i trčkaranja po netaknutoj prirodi krenuli smo kući. Na  kraju našeg druženja djelatnici  Javne ustanove su nam svima podijelili prigodne poklone i razne edukativne materijale o zaštiti prirode i kockavice.
              
Zahvaljujemo vam se na lijepom i za naš planet korisnom druženju.


                                                                                                Željko Bajza“

Kockavica okom Željka Bajze :

       
______________________________
 
23.03.2017.
Istraživanja na sedrenom slapu u Škodinovcu
 
Profesor Antun Delić u suradnji s PMF-om Zagreb istražuje skupinu kukaca tzv. tulare (Trichoptera) na sedrenom slapu u Škodinovcu ( V.Bastaji ) pa je i nas upoznao sa ovim dosta nepoznatim i sakrivenim područjem kao i sa svojim istraživanjem.Tulari se razvijaju u vodi i vrlo su osjetljivi te stoga brzo reagiraju na promjene u okolišu. Zahvaljujući tome pogodni su pokazatelji u praćenju promjena stanja voda, odnosno kao organizmi za biomonitoring. Mogu se smatrati bioindikatorima "čistih", nezagađenih voda,  jer povećano zagađenje otpadnim vodama i reguliranje vodotoka uzrokuju smanjenje ovih životnih zajednica. Profesor Delić sumnja da na tom području postoji  još znanosti nepoznata vrsta tulara i nada se da će mu ovo istraživanje pomoći to dokazati.

Sama činjenica da ti organizmi žive kod nas pokazatelj su prirodnog bogatstva našeg kraja.

https://www.youtube.com/watch?v=pclVzQ4ySQ8

 
       
______________________________
 
17.03.2017.
Place2go – Međunarodni sajam turizma
 
U sklopu prezentacija turizma  Bjelovarsko bilogorske županije u organizaciji Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije  na Međunarodnom turističkom sajmu Place2go u Zagrebu koji se održavao  od 17. do 19. ožujka 2017. u Areni Zagreb prezentiran je i Info edukativan punkt Blatnica sa svojim programima škole u prirodi i turizma promatranja ptica.
 
______________________________
 
26.02.2017.
Prva roda u Bjelovarsko bilogorskoj županiji 2017.g. !!!
 
Sada već tradicionalno dočekujemo našu rodu koja se prva vraća u svoje gnijezdo u selu Siščani (električni stup ispred kućnog  broja 95), dobili smo dojavu da je ove godine stigla 26.veljače (2016 je stigla 27.veljače )  i  naravno da smo ovjekovječili i njen ovogodišnji dolazak. Ova roda je posebna jer se svake godine vraća prva ovako rano, ostale rode obično kasne za njom za po tri do četiri tjedna .
 Inače selo Siščani u Bjelovarsko bilogorskoj županiji je selo sa najvećim brojem gnijezda, 2016. smo izbrojili  27 gnijezda bijele rode u ovom selu, a po broju gnijezda slijedi Ivanovo Selo sa  18 gnijezda.
 
______________________________
 
03.02.2017.
Promicanje održivog razvoja prirodne baštine
 
Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. reguliran je Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske unije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU za rast i radna mjesta. Opći cilj Sporazuma  o partnerstvu je pružiti potporu u približavanju Republike Hrvatske ostalim državama Europske unije ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja.

Sporazum o partnerstvu definira Tematski cilj 6 „ Očuvanje i zaštite okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“ kao jedan od izabranih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, a njegova strategija se temelji na koncentraciji ulaganja u devet tematskih cjelina zajedničkog Strateškog okvira i njihovim specifičnim prioritetima ulaganja.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ pokrenut je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ – „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj poziv namijenjen je ulaganjima  povezanim sa zaštićenim područjima u kategorijama kojima upravljaju županijske javne ustanove  kao i područjima ekološke mreže.

Svrha poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“  je  Održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno – gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Predmet ovog poziva je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Ukupna dostupna raspoloživa financijska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 196.000.000,00 kuna. Vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga kreću se od najnižeg iznosa od 2.000.000,00 kn do najviše 20.000.000,00 kuna. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 85 % od prihvatljivih troškova za područje naše županije.

Javna ustanova Priroda BBŽ uključena je u dva projektna prijedloga kao ključan partner:

- „ČAZMA NATURA“: nositelj projektnog prijedloga je Grad Čazma , a projektni prijedlog uključuje promociju zaštićenog područja Regionalni park Moslavačka gora i područja ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i HR2001327 Ribnjak Dubrava.
 
 
- „ZELENI VRTOVI POILOVLJA“: nositelj projektnog prijedloga je Grad Garešnica , a projektni prijedlog uključuje promociju područja ekološke mreže HR1000010 Poilovlje s ribnjacima, HR2001216 Ilova i HR2000438 Ribnjaci Poljana.
 
   
______________________________
 
28.01.2017.
Fotografi  na poučnoj stazi Lokvanjić
 
Fotograf Delimir Hrestak sa kolegom odlučio je unatoč hladnoći posjetiti i fotografirati ljepote prirode na poučnoj stazi Lokvanjić našeg  Info edukativnog punkta Blatnica. Strpljenje i upornost su nagrađeni prekrasnim fotografijama.
 
       
______________________________
 
16.01.2017.
Predstavljanje brošure Promatranje ptica i foto-safari u Bjelovarsko bilogorskoj županiji
 
Direktorica Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije Jasna Vaniček Fila predstavila je brošuru Promatranje ptica i foto-safari u Bjelovarsko bilogorskoj županiji. Brošuru je izdala 2016. godine TZ Bjelovarsko bilogorske županije uz suradnji sa Tugomirom Pemperom i Javnom ustanovom Priroda BBŽ. Brošura predstavlja foto-safari u Bjelovarsko bilogorskoj županije i  promatranje ptica u Info edukativnom punktu Blatnica  sa popisom dosada zabilježenih 101 vrsta ptica na području ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i popis programa koje Javna ustanova provodi u Info edukativnom punktu Blatnica.

Brošura - Promatranje ptica i foto-safari u BBŽ
 
______________________________
 
16.01.2017.
Predstavljanje Info-edukativnog punkta Blatnica
 
Javna ustanova je predstavila tijek dosadašnjih aktivnosti u Info edukativnom punktu Blatnica predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike Načelnici sektora za bioraznolikost i strateške poslove ,Uprava za zaštitu prirode, Ivani Jelenić i Građevinskom ing. projekta-Projekt Integracije u Natura 2000. Na predstavljanju je bila i direktorica Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije Jasna Vaniček Fila, predstavnici turističkih zajednica, turističkih agencija,  novinari i televizija.
 
       
     
______________________________
 
16.01.2017.
Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa ( International Waterbird Census )
 
Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa (International Waterbird Census – IWC) je međunarodni program koji se od 1967. godine realizira pod okriljem organizacije Wetlands Internationala sa sjedištem u Nizozemskoj.

Cilj je sakupljanje podataka o brojnosti i promjenama populacija ptica, vezanih za vodena staništa, koja su na svjetskom nivou najosjetljivija na ljudske aktivnosti, kako bi se odredila najvažnija područja za njihov opstanak i pripremila strategija zaštite.

IWC se svake godine odvija u 143 zemlje svijeta sredinom mjeseca siječnja. Akcija je volonterskog karaktera i u Hrvatskoj se odvija već 50 godine i važna je prilika za podizanje svijesti o zimujućim pticama i važnosti vodenih površina. Ove godine je Javna ustanova Priroda BBŽ organizirala u suradnji sa udrugom Biom i Darkom Podravcem iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode IWC za ribnjacima unutar ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica. Akciji su se pridružili i kolege iz Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije – stručni suradnik Luka Basrek i Javne ustanove Zaštita prirode Sisačko moslavačke županije kolege Zlatko Butina i Franjo Šklempe. Akciji su pripomogli djelatnici Razvojne agencije Grada Garešnica, te smo dobili veliku pomoć i promociju fotografa Delimira Hrestaka.

Narta - prebrojavanje ptica

Sišćani i Blatnica - prebrojavanje ptica
 
       
       
   
______________________________
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player