Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Pravo na pristup informacijama

            Sukladno Zakonu na pristup informacijama (NN 25/13) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) kao tijelo javne ovlasti želi omogućiti i osigurati informaciju pravnim i fizičkim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja.
U cilju ostvarivanja pristupa informacijama Javna ustanova ustrojava sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja i načinom davanja informacija.
Pristup informacijama može se ostvariti na sljedeći način:

 • Putem službene web stranice www.zastita-prirode-bbz.hr:
 • informacije o organizacijskoj strukturi, djelokrugu rada i nadležnosti Javne ustanove,
 • informacije o zaštićenim dijelovima prirode na području  Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • informacije o aktivnostima Javne ustanove,
 • informacije o znanstveno-istraživačkim aktivnostima, projektima i programima koje provodi i u kojima sudjeluje Javna ustanova,
 • informacije o javnoj nabavi roba, radova i usluga,
 • objave priopćenja za javnost,
 • objave publikacija, i dr.
 • Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 • Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije.
 • Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.
 • Drugi prikladan način za davanje određene informacije.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja popunjenog obrasca zahtjeva  slanjem na:

 • elektroničkom poštom na: juzastita.prirode@post.t-com.hr
 • poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Milana Novačića 13, 43240 Čazma, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
 • telefaksom na broj: 00385 (0)43 227 088

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Javna ustanova će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana:
1) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti,
2) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
3) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama o Javnoj ustanovi njenom djelokrugu rada i aktivnostima

INFORMACIJA

SADRŽAJ

DOSTUPNOST

Akti

Odluka o osnivanju Javne ustanove i Statut Javne ustanove

A i B

Ustrojstvo i djelokrug rada

Informacije o organizacijskoj strukturi i djelokrugu rada Javne ustanove

A i B

Informacije o zaposlenicima

Popis zaposlenika Javne ustanove, stručna sprema zaposlenika Javne ustanove, raspoređenost zaposlenika Javne ustanove na određeno radno mjesto u Javnoj ustanovi, kontakti zaposlenika u Javnoj ustanovi

A i B

Ostali podaci o zaposlenicima

Podaci o zaposlenicima i/ili vježbenicima i suradnicima

B i C

Aktivnosti i događanja

Razne informacije o radu i aktivnostima Javne ustanove, novosti, događanja, projekti, planovi, suradnja, najave i sl.

A i B

Dokumenti koji reguliraju zaštitu prirode u ZDP na području BBŽ

Zakon o zaštiti prirode, Odluke, Rješenja i Uredbe o proglašenju ZDP, Mjere zaštite za pojedini ZDP, Zaključci i Odluke o donošenju Mjera zaštite

A i B

Mišljenja

Mišljenja o utjecajima određenih zahvata na ZDP i ostale ZPV

B

Popis ZDP na području BBŽ

Popis ZDP na području BBŽ s obrazloženjem njihovih svojstava

A i B

Naputci

Razne upute JLS i ostalim pravnim i fizičkim subjektima vezano za problematiku ZP

B

Zahtjevi, upiti i očitovanja

Razni zahtjevi i upiti fizičkih i pravnih osoba vezani uz problematiku zaštite prirode na području BBŽ

B

Podaci o radu Javne ustanove

Godišnji financijski plan, Program rada i ostali planovi i podaci

B i C

Javna nabava

Godišnji planovi nabave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

A i B

Publikacije

Promotivni materijali za pojedine ZPV

B

Ostale informacije o ZDP na području BBŽ

Sve informacije koje pravne ili fizičke osobe traže vezano za ZDP na području BBŽ (cjenici, informacije o posjetima, pravilima ponašanja i sl.)

B

Dodjela koncesijskih odobrenja za pojedine djelatnosti u ZDP kojima upravlja Javna ustanova

Informacija o načinu dodjele i o korisniku koncesijskog odobrenja

A i B

Oznake:
- A - Informacije koje se nalaze na internetskoj stranici Javne ustanove (www.zastita-prirode-bbz.hr)
- B - Informacije koje su dostupne na zahtjev
- C - Informacije koje nisu dostupne javnosti
BBŽ – Bjelovarsko-bilogorska županija
ZDP - zaštićeni dijelovi prirode
ZPV - zaštićene prirodne vrijednosti
JLS - jedinica lokalne samouprave
Javna ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na informaciju, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno općem aktu Javne ustanove, te zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Javna ustanova će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnovne sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Javna ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player